ხელშეკრულება

ხელშეკრულება

YOUR INTERNET EXPLORER IS NO LONGER SUPPORTED

You are using an old version of .
To improve your experience using our website, we strongly recommend to update your browser to its latest version or download one of the following browsers:

Google Chrome (recommended): Download here
Mozilla Firefox: Download here
Microsoft Edge: Only available with Windows 10
Microsoft Internet Explorer (IE10+): Only available with Windows Vista and upwards

ხელშეკრულება
* შემოთავაზებული ცვლილებები ჩაითვლება მსესხებლის მიერ მიღებულად,ხელშეკრულება კი შეცვლილად, თუ მსესხებელი არ ისარგებლებს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის უფლებით ცვლილების ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებიდან 30 დღის განმავლობაში.

გაცნობებთ, რომ ცვლილება შედის გრძელვადიანი სესხის ხელშეკრულებაში. ამა წლის 12 ოქტომბრიდან - აღარ მოხდება გრძელვადიანი სესხის ხელშეკრულების ვადის გაგრძელება (სესხის გადავადება).

გთხოვთ, განახლებული გრძელვადიანი სესხის ხელშეკრულება იხილოთ გენერალური ხელშეკრულების სექციაში.

Crediton Logo

გენერალური ხელშეკრულება

 

 

 ქ. თბილისი

_____________________

 

ერთი მხივ, შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია, რომელიც ოპერირებს მისი ბრენდით „კრედიტონი (შემდგომში „გამსესხებელი“) და მეორე მხრივ, ___________________________ ____________________________(შემდგომში „მსესხებელი“), ვდებთ ამ ხელშეკრულებას და ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტება

1.1 გამსესხებლის ვებ-გვერდი - www.crediton.ge.

1.2 გამსესხებლის ცხელი ხაზი: +99532 292 05 05.

1.3 აპლიკანტი/მსესხებელი - ფიზიკური პირი, რომელიც გამსესხებლისგან სესხის მიღების ნებას გამოთქვამს გამსესხებლის ვებ-გვერდის საშუალებით ან/და გამსესხებლის წარმომადგენელთან/დასაქმებულთან კომუნიკაციის დროს (მათ შორის ტელეფონით), აკმაყოფილებს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს და გამსესხებელს ანიჭებს უპირობო უფლებას დაამუშავოს აპლიკანტის პერსონალური მონაცემები ამ ხელშეკრულების მე-7 მუხლის შესაბამისად.

1.4 სესხის განაცხადი - გამსესხებლის ვებ-გვერდზე განთავსებული ფორმა, რომელიც სხვა მონაცემებთან ერთად შეიცავს მითითებას სესხის ოდენობისა და ვადის შესახებ. სესხის განაცხადის შევსება და დადასტურება წარმოადგენს აპლიკანტის მიერ გამსესხებლის მიმართ გაკეთებულ შეთავაზებას (ოფერტს) ამ ხელშეკრულების დადებისა და სესხის მიღების შესახებ, რომლითაც მსესხებელი ადასტურებს, რომ დეტალურად გაეცნო ამ ხელშეკრულების ტექსტს და ეთანხმება მის ყველა დებულებას, რაც უთანაბრდება მსესხებლის ხელმოწერას და მსესხებელი იბოჭება მის მიერ ამ ფორმით გამოვლენილი ნებით.

1.5 სესხის ხელშეკრულება - გამსესხებელსა და მსესხებელს შორის ელექტრონული, წერილობითი ან სხვა ფორმით დადებული ხელშეკრულება, მათ შორის სასესხო ხელშეკრულების სპეციალური პირობები და საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულების პირობები, რომელიც წარმოადგენს გენერალური ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს და მოიცავს სესხის პირობებს. სესხის ხელშეკრულების დადების ნება მსესხებელმა უნდა გამოავლინოს გამსესხებლის ვებ-გვერდის მეშვეობით ან გამსესხებლის წარმომადგენელთან/დასაქმებულთან კომუნიკაციისას (მათ შორის ტელეფონით) და დადებულად ჩაითვლება გამსესხებლის მიერ საპასუხო ნების გამოვლენის შემდეგ.

1.6 სესხის შეთავაზება - გამსესხებლის მიერ სესხისა და მისი გაცემის პირობების საკუთარ ვებ-გვერდზე განთავსება, რაც წარმოადგენს მოწვევას ოფერტზე და არ წარმოშობს გამსესხებლის ვალდებულებას დადოს სესხის ხელშეკრულება ან/და გასცეს სესხი.

1.7 ოფერტი - აპლიკანტის მიერ სესხის განაცხადის შევსება, რითაც დასტურდება, რომ აპლიკანტი გაეცნო და დაეთანხმა ამ ხელშეკრულების პირობებს, გამოთქვა სესხის განაცხადში აღნიშნული პირობებით სესხის მიღების ნება და თანხმობა განაცხადა მისი პერსონალური ინფორმაციის/მონაცემების სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, შსს მომსახურების სააგენტოს, სს „კრედიტინფო საქართველოს“ და სხვა პირების მონაცემთა ბაზებში გადამოწმებაზე.

1.8 აქცეპტი - გამსესხებლის მიერ სესხის გაცემის შესახებ საპასუხო ნების გამოვლენა, რაც დასტურდება აპლიკანტის/მსესხებლის მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნით, ასევე აპლიკანტის/მსესხებლის მიერ მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე სესხის დამტკიცების შესახებ ინფორმაციის გაგზავნითა და სესხის თანხის გაცემით.

1.9 სესხის ვადა - გამსესხებლის ვებ-გვერდზე მითითებული სტანდარტული ვადებიდან ერთ-ერთი, რომელიც მსესხებლის მიერ სესხის განაცხადის შევსებისას მოცემულია გამსესხებლის ვებ-გვერდზე და მსესხებლის მიერ მისი არჩევის შემდეგ აისახება სესხის ხელშეკრულებაში.

1.10 სესხის თანხა - თანხა, რომელსაც გამსესხებელი გადასცემს მსესხებელს სესხის ხელშეკრულების საფუძველზე და რომელიც მსესხებელმა გამსესხებელს უნდა დაუბრუნოს გენერალური ხელშეკრულებითა და სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.

1.11 გადახდის თარიღი - დღე, როდესაც მსესხებელს წარმოეშობა გამსესხებლისთვის სესხის დაბრუნების/თანხის გადახდის ვალდებულება, რომელიც მოცემულია სესხის ხელშეკრულებაში.

1.12 საკომისიო (პროცენტი) - სარგებელი, რომელიც ერიცხება სესხის თანხას და რომელიც მსესხებელმა გამსესხებელს უნდა გადაუხადოს სესხის თანხის დაბრუნებასთან ერთად გენერალური ხელშეკრულებით და სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.

1.13 ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი - სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთი, რომლის გაანგარიშებაშიც გათვალისწინებულია ყველა აუცილებელი ფინანსური ხარჯი, მსესხებლის მიერ ამ ხარჯების გაწევის პერიოდის გათვალისწინებით.

1.14 პირგასამტეხლო - გამსესხებლის მოთხოვნის უზრუნველყოფის დამატებითი საშუალება, რომელიც გამოიყენება მსესხებლის ვალდებულების ჯეროვნად/დროულად შესრულების უზრუნველსაყოფად და მსესხებელს დაეკისრება სესხის დაბრუნების/თანხის გადახდის ვადის გადაცილების ან/და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში. მსესხებელი აცნობიერებს, რომ პირგასამტეხლოს დარიცხვის შემთხვევაში შესაძლებელია საჭირო გახდეს დარიცხული თანხის კორექტირება დამრგვალებით იმგვარად, რომ აღნიშნული არ გადააჭარბებს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ მაქსიმალურ ოდენობას, რაზეც მსესხებელი წინასწარ აცხადებს თანხმობას ამ ხელშეკრულების დადებით.

1.15 სესხის გადავადება - გამსესხებლის თანხმობის შემთხვევაში, სესხის ვადის გაგრძელება 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით, მსესხებლის მიერ სესხის გადავადების საკომისიოს გადახდის შემდგომ. გამსესხებელი არ არის ვალდებული დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება სესხის გადავადებაზე უარის თქმის შესახებ.

1.16 სესხის გადავადების საკომისიო - გადასახდელი, რომელსაც მსესხებელი გამსესხებელს უხდის პირგასამტეხლოს დაკისრების გარეშე სესხის გადავადებისთვის.

1.17 დავალიანება - მსესხებლის მიერ გამსესხებლისთვის გადასახდელი თანხა, რომელიც მოიცავს სესხის თანხას, საკომისიოს (პროცენტს), პირგასამტეხლოს, საპროცესო ხარჯებს, აღსრულების საფასურს, გამარტივებული წარმოების საფასურს და სხვა გადასახდელებს/ხარჯებს.

1.18 გამსესხებლის საბანკო ანგარიში - გამსესხებლის საანგარიშსწორებო ანგარიში, რომელიც მითითებულია გამსესხებლის ვებ-გვერდზე.

1.19 მსესხებლის საბანკო ანგარიში - მსესხებლის საანგარიშსწორებო ანგარიში, რომლიდანაც განხორციელდება გადახდა იდენტიფიკაციის მიზნით და რომელზეც გადაირიცხება სესხის თანხა.

1.20 სალაროში თანხის განაღდება - მსესხებლის მიერ სესხის თანხის განაღდება გამსესხებლის პარტნიორი ელექტრონული ფულადი ანგარიშსწორების განმახორციელებელი კომპანიის სალაროში.

1.21 სესხის კოდი - მსესხებლის მიერ მიღებული სესხისთვის გამსესხებლის მიერ მინიჭებული უნიკალური კოდი, რომელიც მითითებულია სესხის ხელშეკრულებაში და რომელიც ძირითადად გამოიყენება მსესხებლის მიერ განხორციელებული გადახდების იდენტიფიცირებისთვის.

1.22 კლიენტის ზონა - გამსესხებლის ვებ-გვერდზე აპლიკანტისთვის/მსესხებლისთვის განკუთვნილი სივრცე, რომელშიც ინახება აპლიკანტის/მსესხებლის პერსონალური მონაცემები და ინფორმაცია მის მიერ მიღებული სესხებისა და განხორციელებული გადახდების შესახებ. კლიენტის ზონიდან შესაძლებელია სესხის გადავადება და ახალი სესხის მიღება.

2. სესხის განაცხადი და სესხის გაცემა

2.1 სესხის განაცხადის შევსებით აპლიკანტი/მსესხებელი ადასტურებს, რომ:

2.1.1 ის არის ქმედუნარიანი ფიზიკური პირი 21-დან 65 წლამდე;

2.1.2 არ იმყოფება ალკოჰოლური, ნარკოტიკული, ფსიქოტროპული ან ტოქსიკური ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ;

2.1.3 არ იმყოფება შეცდომის, თაღლითობის, ზეწოლის, მუქარის, ძალადობის ან ნებისმიერი მართლსაწინააღმდეგო ზემოქმედების ქვეშ და სრულად აცნობიერებს საკუთარი ნების გამოვლენის არსს, ხელშეკრულების დებულებათა შინაარსს და მისგან გამომდინარე სამართლებრივ შედეგებს;

2.1.4 აქვს მუდმივი საცხოვრებელი ადგილი საქართველოს ტერიტორიაზე და ითვლება საქართველოს რეზიდენტად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად;

2.1.5 არ აქვს შეუსრულებელი ან ვადაგადაცილებული სასესხო ვალდებულებები გამსესხებლის ან/და ნებისმიერი მესამე პირის მიმართ.

2.1.6 არ არის დარეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში;

2.1.7 არ გააჩნია უარყოფითი საკრედიტო ისტორია და არ არსებობს ისეთი ვალდებულებები, რომლებიც უარყოფითად აისახება მის გადახდისუნარიანობაზე;

2.1.8 მის არც ერთ ანგარიშზე არ არის წარდგენილი საინკასო დავალება ან/და ყადაღის დადების აქტი;

2.1.9 დეტალურად გაეცნო გენერალური ხელშეკრულების პირობებს და ეს პირობები მისთვის მისაღებია;

2.1.10 მის მიერ გამსესხებლისთვის ნებისმიერ ეტაპზე, როგორც ამ ხელშეკრულების დადებამდე, დადებისას ან დადების შემდგომ მიწოდებული ინფორმაცია (მონაცემები) არის ზუსტი და უტყუარი.

2.2 სესხის მისაღებად აპლიკანტი/მსესხებელი ირჩევს ორი მეთოდიდან ერთ-ერთს:

2.2.1 გამსესხებლის ვებ-გვერდის გამოყენებით ავსებს სესხის განაცხადს (რომელშიც უთითებს სასურველ თანხას, ვადას და სხვა მონაცემებს) და გენერალური ხელშეკრულებისა და სესხის ხელშეკრულების ტექსტების წაკითხვის შემდეგ მონიშნავს ველს „ვადასტურებ, რომ გავეცანი შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯიასთან“ დასადებ გენერალურ ხელშეკრულებას და სესხის ხელშეკრულებას და ვეთანხმები მათ“, რითაც ის გამსესხებელთან დებს გენერალურ ხელშეკრულებას და გამსესხებელს სთავაზობს სესხის ხელშეკრულებაში აღწერილი პირობებით სესხის ხელშეკრულების დადებას;

2.2.2 გამსესხებლის წარმომადგენელთან/დასაქმებულთან კომუნიკაციისას (მათ შორის ტელეფონით) ეცნობა სესხის პირობებს და გამსესხებელს სთავაზობს სესხის ხელშეკრულებაში აღწერილი პირობებით სესხის ხელშეკრულების დადებას (იმ შემთხვევაში, თუ უკვე დადებულია გენერალური ხელშეკრულება).

2.3 აპლიკანტის/მსესხებლის მიერ სესხის განაცხადის შევსების და დადასტურების შემდეგ გამსესხებელი განიხილავს სესხის გაცემის საკითხს და იღებს გადაწყვეტილებას სესხის გაცემის ან სესხის გაცემაზე უარის თქმის შესახებ.

2.4 როგორც სესხის განაცხადის განხილვის, ისე სესხის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების ან/და სესხის ხელშეკრულების დადების შემდეგ გამსესხებელი უფლებამოსილია უარი თქვას სესხის გაცემაზე და აცნობოს ამის შესახებ მსესხებელს.

2.5 გამსესხებელი არ არის ვალდებული განმარტოს სესხის გაცემაზე უარის თქმის მიზეზ(ებ)ი.

2.6 სესხის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ გამსესხებელი მსესხებლის მიერ მითითებულ ტელეფონის ნომერზე აგზავნის მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას და მსესხებლის მიერ მითითებულ ელ. ფოსტის მისამართზე აგზავნის შეტყობინებას სესხის დამტკიცების შესახებ სესხის ხელშეკრულებასთან ერთად, რომელიც დადებულად ითვლება გამსესხებლის მიერ მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის მომენტიდან. სესხი გაიცემა მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ.

2.7 სესხი გაცემულად ითვლება:

2.7.1 მსესხებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის შემთხვევაში - გამსესხებლის მიერ სესხის თანხის გადარიცხვის მომენტიდან (გრძელვადიანი სესხი გაიცემა მხოლოდ ამ მეთოდით);

2.7.2 მსესხებლის მიერ გამსესხებლის პარტნიორი ელექტრონული ფულადი ანგარიშსწორების განმახორციელებელი კომპანიების სალაროებში თანხის განაღდების მომენტიდან;

2.7.3 ID ბარათით გამსესხებლის პარტნიორი ბანკის ბანკომატიდან თანხის გატანის მომენტიდან.

2.8 იმ შემთხვევაში, თუ მსესხებელი არ მიიღებს სესხის თანხას მისი დამტკიცებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში სესხის ხელშეკრულება გაუქმდება და მსესხებელი ვეღარ შეძლებს სესხის მიღებას ახალი განაცხადის შევსებისა და ახალი სესხის ხელშეკრულების დადების გარეშე. ეს წესი არ იმოქმედებს იმ შემთხვევაში, თუ სესხის თანხა ჩაირიცხება ანგარიშზე რომელიც გაუქმებულია, ადევს ყადაღა ან რომელზეც წარდგენილია საინკასო დავალება(ამ შემთხვევაში მსესხებელი ვალდებული იქნება შეასრულოს სესხის ხელშეკრულებით მისთვის დაკისრებული ვალდებულებები).

2.9 მსესხებელს უფლება აქვს გამოიყენოს სესხი ნებისმიერი კანონიერი მიზნით.

2.10 გამსესხებელს უფლება აქვს ცალმხრივად შეამციროს საკომისიოს (პროცენტის) ოდენობა აქციის ან/და სხვაგვარი სარეკლამო აქტივობის ფარგლებში. ამ შემთხვევაში საკომისიოს (პროცენტის) ცვლილება არ საჭიროებს მხარეთა შორის დამატებით შეთანხმებას ან/და წინასწარ შეტყობინებას.

2.11 მსესხებელი ვალდებულია ყურადღებით და დეტალურად გაეცნოს სესხის ხელშეკრულების ტექსტს (მათ შორის, ვადებს, თანხებს და სხვა პირობებს) და მხოლოდ ამის შემდეგ დაეთანხმოს მის დადებას, რაც ნიშნავს იმას, რომ მსესხებელს სრულად ექნება გაცნობიერებული ის ვალდებულებები, რომლებსაც ის იკისრებს და ის პასუხისმგებლობა, რომელიც შესაძლოა მას დაეკისროს სესხის ხელშეკრულების დადების ნების გამოვლენით ან/და სესხის ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო.

2.12 მსესხებელი თანახმაა და აცნობიერებს, რომ მისი ნება, რომელიც გამოვლენილი იქნება ელექტრონული/სატელეფონო საშუალებების მეშვეობით, შეესაბამება გარიგების წერილობით ფორმას, აქვს იგივე ძალა და სამართლებრივი ეფექტი, როგორიც წერილობით დოკუმენტს და შესაძლებელია მისი გამოყენება მტკიცებულებად.

2.13 მსესხებელი აცხადებს, რომ მისთვის ცნობილი და მისაღებია, რომ მას შესაძლოა დაეკისროს შესაბამისი საბანკო დაწესებულების მიმართ სესხის თანხის საბანკო ანგარიშიდან განაღდების საკომისიოს გადახდა, რომლის საშუალო საბაზრო ღირებულება როგორც წესი შეადგენს განაღდებული თანხის 0.2%-ს.

2.14 მსესხებელი აცხადებს თანხმობას, გამსესხებლის მიერ მოხდეს მისი იდენტიფიკაცია, რაც გულისხმობს მსესხებლისა და მისი საბანკო ანგარიშის იდენტიფიცირების მიზნებისათვის მსესხებლის მიერ სიმბოლური 1 (ერთი) თეთრის გადმორიცხვას გამსესხებლის საბანკო ანგარიშზე. შესაძლებელია მსესხებლის იდენტიფიცირება სხვა საშუალებით. იდენტიფიკაციის 1 (ერთი) თეთრის გადარიცხვის გამოყენების შემთხვევაში, გამსესხებელი უფლებამოსილია: 1) დაუბრუნოს მსესხებელს ზემოაღნიშნული 1 (ერთი) თეთრი, მისი გადმორიცხვიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, გამსესხებლისთვის ცნობილ მსესხებლის საბანკო ანგარიშზე; 2) ზემოაღნიშნული, მსესხებლის მიერ გადმორიცხული 1 (ერთი) თეთრი ჩათვალოს მსესხებლის მიერ სესხის ნაწილობრივ გადახდად და გამოქვითოს მსესხებლის მიმდინარე ვალდებულებიდან. სესხის გაცემაზე უარის თქმის შემთხვევაში, მსესხებლის მიერ იდენტიფიკაციისათვის გადმორიცხული ზემოაღნიშნული 1 (ერთი) თეთრი დაუბრუნდება მსესხებელს უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, გამსესხებლისთვის ცნობილ მსესხებლის საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვით.

3. გადახდის პირობები

3.1 სესხის თანხა და საკომისიო (პროცენტი) მსესხებელმა უნდა გადაიხადოს ამ ხელშეკრულებით და სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.

3.2 იმ შემთხვევაში, თუ სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გახადის დღე ემთხვევა უქმე დღეს მსესხებელმა თანხა უნდა გადაიხადოს მომდევნო სამუშაო დღეს.

3.3 გადახდა უნდა განხორციელდეს გამსესხებლის საბანკო ანგარიშზე თანხის შეტანის/ჩარიცხვის გზით შესაბამისი დანიშნულების (მსესხებლის სახელის, გვარის, პირადი ნომრისა და სესხის კოდის) მითითებით.

3.4 მსესხებლის ფულადი ვალდებულებები შესრულებულად ჩაითვლება გადასახდელი თანხის გამსესხებლის საბანკო ანგარიშზე სრულად შეტანის/ჩარიცხვის (ასახვის) მომენტიდან.

3.5 გადახდა უნდა განხორციელდეს სესხის თანხის ვალუტაში. სხვა ვალუტაში თანხის შეტანის/ჩარიცხვის შემთხვევაში მსესხებლის ვალდებულება გამსესხებლის წინაშე შესრულებულად არ ჩაითვლება, ხოლო სხვა ვალუტაში ჩარიცხული თანხა უკან დაუბრუნდება მსესხებელს თანხის დაბრუნებასთან დაკავშირებული საბანკო ხარჯების გამოკლებით მას შემდეგ, რაც მსესხებელი სრულად დაფარავს საკუთარ დავალიანებას. ამასთან როდესაც მსესხებელს შემოსავალი გააჩნია ლარისგან განსხვავებულ ვალუტაში, სასესხო ურთიერთობის განმავლობაში ლარის გაცვლითი კურსის გამყარების შემთხვევაში, მსესხებლის ფინანსური ტვირთი შეიძლება გაიზარდოს, რასაც მსესხებელი აცნობიერებს და ინფორმირებულია.

3.6 იმ შემთხვევაში, თუ გამსესხებელი მიიღებს გადახდას, რომლის იდენტიფიცირებაც შეუძლებელია (ანუ დანიშნულება არასრულყოფილია) მსესხებლის ვალდებულება არ ჩაითვლება შესრულებულად გადახდის იდენტიფიცირების მომენტამდე და გამსესხებელს უფლება ექნება მსესხებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ამ ხელშეკრულებისა და სესხის ხელშეკრულების შესაბამისად.

3.7 მსესხებლის მიერ გადახდილი თანხ(ებ)ით მსესხებლის დავალიანება დაიფარება შემდეგი რიგითობით: პირველ რიგში - საპროცესო ხარჯები/აღსრულების საფასური/გამარტივებული წარმოების საფასური/დავალიანების ამოღებასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები, მეორე რიგში - პირგასამტეხლო, მესამე რიგში - სესხის გადავადების საკომისიო, მეოთხე რიგში - საკომისიო (პროცენტი), მეხუთე რიგში - სესხის თანხა.

3.8 იმ შემთხვევაში, თუ გადახდილი თანხები საკმარისი არ იქნება დავალიანების სრულად დასაფარავად, შეუსრულებელ ნაწილში გაგრძელდება პირგასამტელო(ები)ს დარიცხვა.

3.9 მსესხებლისთვის ცნობილია სესხისთვის დასარიცხავი საკომისიოს (პროცენტის), პირგასამტეხლო(ები)ს ოდენობა, ეთანხმება მათ და აცხადებს, რომ ისინი არ არის შეუსაბამოდ მაღალი გამსესხებლისგან სესხის მიღებით ნაკისრ ვალდებულებასთან მიმართებით.

3.10 სესხი დაფარულად ჩაითვლება გამსესხებლის საბანკო ანგარიშზე სესხის თანხის, საკომისიოს, პირგასამტეხლოს (პროცენტის) და სხვა ასანაზღაურებელი ხარჯების (საპროცესო ხარჯები/აღსრულების საფასური/გამარტივებული წარმოების საფასური/დავალიანების ამოღებასთან დაკავშირებული სხვა ხარჯები) შესაბამისი თანხის სრულად ჩარიცხვის შემთხვევაში. თანხის ნაწილობრივი გადახდა არ ითვლება ვალდებულების შესრულებად და შეუსრულებელ ნაწილში გრძელდება პირგასამტეხლო(ები)ს დარიცხვა.

3.11 მსესხებელი უფლებამოსილია სესხი სრულად დაფაროს ვადაზე ადრე. ამ შემთხვევაში მსესხებელი ვალდებული იქნება გადაიხადოს სესხის თანხა (ნარჩენი ძირითადი თანხა) სრულად და საკომისიო (პროცენტი), რომლის გამოანგარიშება/დარიცხვა მოხდება სესხით ფაქტობრივად სარგებლობის პერიოდის გათვალისწინებით (სხვა დავალიანების არსებობის შემთხვევაში მოქმედებს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხის დაფარვის რიგითობა).

3.12 მსესხებელი არ არის ვალდებული აცნობოს გამსესხებელს სესხის ვადაზე ადრე დაფარვის შესახებ. ვადაზე ადრე მსესხებლის მიერ სრულყოფილად განხორციელებული გადახდა ადასტურებს მსესხებლის სურვილს, სესხი სრულად დაფაროს ვადაზე ადრე.

3.13. თუ სესხის სრულად დაფარვის შემდეგ ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული შეზღუდვებიდან გამომდინარე აღმოჩნდება, რომ არსებობს მსესხებლის მიერ ზედმეტად გადახდილი თანხა, მსესხებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ზედმეტად გადახდილი თანხით მისი გამსესხებლის მიმართ არსებული სხვა დავალიანების დაფარვა. თუ ასეთ მოთხოვნას ადგილი არ აქვს და მსესხებელს გააჩნია არსებული სხვა დავალიანება ან მომავალში წარმოეშობა დავალიანება, ზედმეტად გადახდილი თანხით დაიფარება ამ დავალიანებებზე დარიცხული პირგასამტეხლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), გარდა 3.13.1(ა) ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

3.13.1   იმ შემთხვევაში, როდესაც მსესხებელს არ ერიცხება პირგასამტეხლო 3.13 მუხლის შესაბამისად, მოქმედებს შემდეგი წესები:

ა) 20 ლარამდე ზედმეტად გადახდილი თანხის შემთხვევაში, თუ მსესხებლის მიერ 10 დღის ვადაში ადგილი არ ექნება ასეთი თანხის დაბრუნების მოთხოვნას, ზედმეტად გადახდილი თანხა განიხილება როგორც საჩუქარი და გადადის გამსესხებლის საკუთრებაში. გამსესხებელი მოთხოვნის მიღებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში უბრუნებს მსესხებელს ზედმეტად გადახდილ თანხას.

ბ) 20 ლარზე მეტი ოდენობის ზედმეტად გადახდილი თანხის შემთხვევაში, თუ მსესხებლის მიერ მოხდება ზედმეტად გადახდილი თანხის უკან დაბრუნების მოთხოვნა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ხანდაზმულობის ვადებში, გამსესხებელი მოთხოვნის მიღებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში დაუბრუნებს აღნიშნულ თანხას მსესხებელს.

3.13.2  დაუშვებელია გამსესხებლისთვის ზედმეტად გადახდილ თანხაზე საპროცენტო ან/და სხვა რაიმე სარგებლის მოთხოვნა.

3.14. მსესხებელი უფლებამოსილია მოახდინოს სესხის ვადამდე დაფარვა. გრძელვადიანი სესხის ან/და საკრედიტო ხაზის ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად გაცემული სესხის ვადამდე ნაწილობრივი დაფარვის შემთხვევაში ავტომატურად მცირდება გრაფიკით გათვალისწინებული შემოსატანი თანხა, სესხის ვადა კი რჩება უცვლელი, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. აღნიშნული არ საჭიროებს მსესხებელსა და გამსესხებელს შორის რაიმე დამატებით შეთანხმებას.

4. სესხის გადავადება

4.1 სესხის გადავადება შესაძლებელია თუ აღნიშნული გათვალისწინებულია სესხის ხელშეკრულებით. სესხის გადავადების სურვილი მსესხებელმა უნდა დააფიქსიროს გამსესხებლის ვებ-გვერდის მეშვეობით ან გამსესხებლის წარმომადგენელთან/დასაქმებულთან კომუნიკაციის დროს (მათ შორის ტელეფონით) ან სწრაფი გადახდის აპარატების საშუალებით.

4.2 სესხის გადავადებისთვის გამსესხებელი ვალდებულია გამსესხებლის საბანკო ანგარიშზე გადარიცხვით, ან თანხის შეტანით გამსესხებლის პარტნიორი ელექტრონული ფულადი ანგარიშსწორების განმახორციელებელ კომპანიის სალაროში გადაიხადოს სესხის გადავადების საკომისიო.

4.3 სესხის გადავადების საკომისიოს გადახდისას მსესხებელი ვალდებულია მიუთითოს გადახდის დანიშნულება (მსესხებლის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი და სესხის კოდი).

4.4 ამ მუხლით და სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გადავადების პირობების დაუცველობის გამო გადავადებაზე უარის თქმის შემთხვევაში სესხის გადავადების საკომისიო მსესხებელს არ დაუბრუნდება და ჩაეთვლება გამსესხებლის წინაშე არსებული დავალიანების იმ ნაწილში, რომელშიც გამსესხებელი მიიჩნევს მიზანშეწონილად თუ აღნიშნული პირდაპირ არაა გაწერილი სესხის ხელშეკრულებით.

4.5 გადავადების სხვა პირობები რეგულირდება სესხის ხელშეკრულებით.

4.6 იმ შემთხვევაში, თუ მსესხებელი დაარღვევს მის მიერ ნაკისრ რომელიმე ვალდებულებას, გამსესხებელთან დადებული რომელიმე ხელშეკრულების რომელიმე პირობას ან/და გადააცილებს გადახდის ვადას, გამსესხებელს უფლება ექნება სამართავად გადასცეს/გადაანდოს აქტივი (მსესხებლის მიმართ მოთხოვნა) სხვა პირს, რომელსაც ექნება სრული უფლებამოსილება მოსთხოვოს მსესხებელს ამ ხელშეკრულებით და სესხის ხელშეკრულებ(ებ)ით ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, სესხის თანხა, საკომისიო (პროცენტი), პირგასამტეხლო და სხვა ხარჯი, რომელიც აუცილებელი იქნება მსესხებლის დავალიანების დასაფარავად. აქტივის (მსესხებლის მიმართ მოთხოვნის) სხვა პირისთვის სამართავად გადაცემის/გადანდობის შემთხვევაში მსესხებელი ვერ შეძლებს სესხის გადავადებას.

5. სხვა სესხის მიღება

5.1 მსესხებელს უფლება აქვს გამსესხებლისგან მიიღოს გამსესხებლის ვებ-გვერდზე მოცემული სხვა (ახალი) სესხი მას შემდეგ, რაც სრულად დაფარავს მიმდინარე სესხს, რაც ნიშნავს იმას, რომ მსესხებელი ვერ მიმიღებს ახალ სესხს ძველი სესხის დაფარვამდე.

5.2 ახალი სესხის განაცხადის შევსებით მსესხებელი ეთანხმება სესხის განაცხადის შევსების დღეს გამსესხებლის ვებ-გვერდზე არსებულ პირობებს და აცნობიერებს, რომ ამის შემდეგ მიღებულ ყველა სესხზე გავრცელდება ამ ხელშეკრულების მოქმედება.

6. მხარეთა პასუხისმგებლობა

6.1 ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისთვის მხარეები პასუხს აგებენ ამ ხელშეკრულების, სესხის ხელშეკრულების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6.2 ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში მსესხებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოებისა და სხვა გადასახდელების გადახდა ამ ხელშეკრულებისა და სესხის ხელშეკრულების შესაბამისად. მსესხებელს ასევე დაეკისრება გამსესხებლისთვის მიყენებული ზიანისა და გამსესხებლის მიერ გაღებული ხარჯების ანაზღაურება. თანხის გადახდის ვადის დარღვევის შემთხვევაში ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობა აითვლება გადახდის თარიღიდან.

6.3 პირგასამტეხლოების და სხვა გადასახდელების გადახდა არ ათავისუფლებს მსესხებელს მისთვის დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების მოვალეობისგან.

6.4 გამსესხებელს უფლება აქვს, მსესხებელთან დამატებითი შეთანხმების გარეშე ცალმხრივად შეაჩეროს პირგასამტეხლო(ებ)ის ან/და სხვა გადასახდელების დარიცხვა.

6.5 ამ ხელშეკრულებით და სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოებისა და სხვა გადასახდელების დაკისრება გამსესხებლის უფლებაა და მას არ აქვს ცალსახა ვალდებულება ამ ხელშეკრულებით ან/და სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის ან/და პირობ(ებ)ის შეუსრულებლობის შემთხვევაში დააკისროს მსესხებელს პირგასამტეხლოს ან/და სხვა გადასახდელის გადახდა. ამ ხელშეკრულებით ან/და სესხის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო ან/და სხვა გადასახდელი გადახდას დაექვემდებარება იმ შემთხვევაში თუ, გამსესხებელი უარს არ იტყვის მისი გადახდის მოთხოვნის უფლებაზე. პირგასამტეხლოს ან/და სხვა გადასახდელის გადახდა მსესხებელს არ ათავისუფლებს ძირითადი ვალდებულებ(ებ)ის შესრულების მოვალეობისგან ან/და ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

6.6 მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისგან ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, თუ ეს გარემოებები გამოწვეულია დაუძლეველი (გადაულახავი) ძალის პირდაპირი ზემოქმედებით, კერძოდ: წყალდიდობით, მიწისძვრით, ხანძრით, გაფიცვით, სამხედრო მოქმედებით, ბლოკადით, სახელმწიფო ორგანოების აქტით ან ქმედებით და სხვა გარემოებით, რომელიც შეუძლებელს ხდის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას (ფორს-მაჟორული გარემოებები). ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომისას/დასრულებისას მხარეები ვალდებულნი არიან დაუყოვნებლივ შეატყობინონ ამის შესახებ მეორე მხარეს. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება გადაიდება ფორს-მაჟორული გარემოებების ლიკვიდაციამდე. ფორს-მაჟორული გარემოების არსებობა მსესხებელმა უნდა დაადასტუროს კომპეტენტური ორგანოს მიერ გაცემული დოკუმენტით, რომელშიც აღნიშნული იქნება, რომ ფორს-მაჟორულმა გარემოებამ უშუალო გავლენა მოახდინა მსესხებლის ვალდებულების შესრულებაზე.

6.7 მსესხებელი პასუხისმგებელია კლიენტის ზონაში არსებულ საკუთარი პაროლისა და პირადი მონაცემების მესამე პირებისთვის მის ხელმისაწვდომობისგან დაცვაზე. მსესხებლის მიერ კლიენტის ზონიდან განხორციელებული ნებისმიერი ქმედება გამსესხებლის მიერ მიიჩნევა მსესხებლის მიერ განხორციელებულ ქმედებად.

6.8 მსესხებელი ადასტურებს, რომ მისთვის ცნობილია ამ ხელშეკრულებითა და სესხის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შუსრულებლობის/არაჯეროვნად შესრულების შედეგები. კერძოდ, მსესხებელი ადასტურებს, რომ იგი ინფორმირებულია გამსესხებლის უფლებების შესახებ, დავალიანების ამოღების მიზნით გამოიყენოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად ნებისმიერი საშუალება, მათ შორის მოითხოვოს მსესხებლის ანგარიშების დაყადაღება, მსესხებლის საკუთრებაში არსებული უძრავ-მოძრავი ქონების რეალიზაცია და სხვა კანონით აუკრძალავი მოქმედების განხორციელება.

7. ინფორმაცია მსესხებლის შესახებ (მსესხებლის პერსონალური მონაცემები)

7.1 მსესხებელი აცხადებს, რომ მის მიერ გამსესხებლისთვის მიწოდებული ინფორმაცია არის და იქნება უტყუარი, ზუსტი, სრული და ამომწურავი. მსესხებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს გამსესხებელს მისი საიდენტიფიკაციო მონაცემების ან/და საკონტაქტო ინფორმაციის ნებისმიერი ცვლილების შესახებ. თუ მსესხებლისთვის ცნობილი გახდება, რომ მსესხებლის შესახებ გამსესხებელთან არსებული ინფორმაცია არ შეესაბამება სინამდვილეს, უზუსტოა ან/და არასრულია, მსესხებელი ვალდებული იქნება დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს გამსესხებელს ამის შესახებ. მსესხებელი აცნობიერებს, რომ მის მიერ გამსესხებლისთვის მცდარი ინფორმაციის მიწოდება შესაძლოა გახდეს სესხის გაცემაზე უარის თქმის მიზეზი ისევე, როგორც მსესხებლისთვის პასუხისმგებლობის (მათ შორის, სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის) დაკისრების საფუძველი.

7.2 ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, გამსესხებელს უფლება ექნება შეუზღუდავად დაამუშავოს (მოიპოვოს, შეაგროვოს, შეინახოს, აღრიცხოს, დაარეგისტრიროს, გადასცეს, გაავრცელოს და ა.შ.) მსესხებელთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია (მათ შორის მსესხებლის პერსონალური მონაცემები) მსესხებლის იდენტიფიცირების, საკრედიტო მდგომარეობის შესწავლის/შეფასების, სესხის განაცხადის დამუშავების, სესხის გაცემის საკითხის განხილვის/გადაწყვეტის, სესხის შეთავაზების, კომუნიკაციის განხორციელების, მომსახურების შეთავაზების/გაწევის, მსესხებლის ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის, ხელშეკრულების პირობების შესრულების, გამსესხებლის კანონიერი ინტერესების დაცვის, მონაცემთა ბაზების სრულყოფის/სინქრონიზაციის და სხვა ნებისმიერი მიზნით, რომელიც არ ეწინააღმდეგება კანონმდებლობას, იმის მიუხედავად, ექნება თუ არა მსესხებელს დავალიანება გამსესხებლის მიმართ. ამ ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შემდეგ მსესხელებლთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაციის, მათ შორის პერსონალური მონაცემების დამუშავება განხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

7.3 ამ ხელშეკრულებით მსესხებელი გამსესხებელს ანიჭებს უპირობო და შეუზღუდავ უფლებას, მსესხებლის შესახებ ნებისმიერი (როგორც პოზიტიური, ისე ნეგატიური) ინფორმაცია (მათ შორის მსესხებლის პერსონალური მონაცემები და ინფორმაცია მსესხებლის ვალდებულებების შესახებ) ან/და მსესხებელთან დაკავშირებული ნებისმიერი დოკუმენტი (მათ შორის გენერალური ხელშეკრულება, სესხის ხელშეკრულება და სხვა საბუთები) მსესხებელთან დამატებითი შეთანხმების გარეშე, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და წესით გადასცეს:

7.3.1 სს „კრედიტინფო საქართველოს“ (ს/კ 204470740; მის: ქ.თბილისი, ი. თარხნიშვილის ქ., N2)  , შპს „საკრედიტო ისტორიათა ბიურო“-ს (ს/კ 406135258; მის: ქ. თბილისი, წმინდა ქეთევან დედოფალის გამზირი, N 67, ბინა N45)  და სხვა საკრედიტო-საინფორმაციო ბიუროებს (რომელთა მიზანია ფიზიკურ და იურიდიულ პირებზე მონაცემთა შეგროვება/დამუშავება/გავრცელება, რომელიც დაკავშირებულია გადასახდელი/გადახდილი და გადაუხდელი სესხებისა და სხვა მიმდინარე, შესრულებული და შეუსრულებელი/ვადაგადაცილებული ფულადი ვალდებულებების სტატუსთან, ასევე ბაზაში არსებული ინფორმაციის ანალიტიკური გადამუშავება კრედიტუნარიანობის შეფასების მიზნებისთვის, რის შემდეგაც მსესხებელი აღირიცხება შესაბამისი ბიუროს მონაცემთა ბაზაში; ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება შესაბამისი მონაცემთა ბაზ(ებ)ით მოსარგებლე ნებისმიერი პირისთვის), ამასთან გამსესხებელი უფლებამოსილია გაეცნოს საკრედიტო-საინფორმაციო ბიუროების ბაზებში აღრიცხულ ინფორმაციას მსესხებლის შესახებ (მათ შორის მსესხებლის საკრედიტო ისტორიას);

7.3.2 ნებისმიერ ადმინისტრაციულ ორგანოს, მათ შორის საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალ/დაქვემდებარებულ უწყებებს (სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს (მის: ქ.თბილისი, წერეთლის გამზირი 67ა, 0154), სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს (მის: ქ.თბილისი, სანაპიროს ქ. N2), შსს მომსახურების სააგენტოს (მის: ქ.თბილისი, პ.ქავთარაძის ქ.5ა) და სხვა მსგავს დაწესებულებებს;

7.3.3 დებიტორული დავალიანების ამოღების მიზნებისთვის (მოცემულ პუნქტში აღნიშნული კომპანიების საქმიანობის საგანი - დებიტორული დავალიანებების ამოღება) შპს „პრობლემური აქტივების ბიურო“-ს (ს/კ 401995276; მის: ქ. თბილისი, ქუჩა ც. დადიანი, N7, (ნაკვეთი N038/044), კომერციული ფართი Nა307, სართული 3; ქ.თბილისი, წერეთლის 116, მე-3 სართული, N374) , შპს „ემ.ალიანსი”-ს (ს/კ 406084053, მის: ქ. თბილისი, აწყურის ქ., N 3ა, ბ. 27; ქ.თბილისი, აღმაშენებლის გამზირი 171),  შპს „კონსილიატორი“-ს (ს/კ 405156370; მის: ქ.თბილისი, შ. ნუცუბიძის ფერდ., I მ/რ, კორ. 1, ბ. 35) , შპს ,,ჯი ელ სი"-ს (ს/კ 400131834, მის: ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქ., 34, კორ.7, ბინა №30),  შპს „დილეი ჯგუფი“-ს (ს/კ 400189087; მის:  ქ.თბილისი, კ. ილურიძის I ჩიხი, N 10) , შპს „PROFESSIONAL LEGAL CONSULTING“-ს (ს/კ 404995779, მის: ქ. თბილისი, ვაჟა- ფშაველას გამზ., I კვ., №47, კორპ. 2, ბინა 121), შპს „პრობლემური აქტივების მართვის სააგენტო"-ს (ს/კ 402008554; მის:  ქ.თბილისი, დიღმის მას., III კვ., კორ. 19, ბ. 47; ქ.თბილისი, წერეთლის გამზ. 117), შპს ,,ლეგალ კონსული“-ს (ს/კ 404527259; მის: ქ. თბილისი, ქუჩიშვილის ქ., N 11, / კოსტავას ქ., შესახვევი 2, N 3, ბლოკი "ბ", სართული 3, ბ. 27; ქ.თბილისი, ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის 9)    ან/და სხვა ნებისმიერ მსგავსი პროფილის/საქმიანობის კომპანიას/ორგანიზაციას;

7.3.4 სს „იმანი ჯორჯია“-ს (ს/კ 202376026; მის: თბილისი, ილია ჭავჭავაძის გამზ., №74) , შპს „უნიფეი“-ს (ს/კ 401953999; მის: ქ.თბილისი, ბაქოს ქ., №16)   ან/და სხვა ნებისმიერ მსგავსი პროფილის/საქმიანობის კომპანიას/ორგანიზაციას (საქმიანობის სფერო - ელექტრონული გადახდის სისტემა);

7.3.5 სხვა საფინანსო ინსტიტუტებს (მათ შორის, კომერციულ ბანკებს და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს);

7.3.6 სასამართლოს, არბიტრაჟს, აღსრულების ეროვნულ ბიუროს ან/და ნებისმიერ პირს, რომელიც ჩაერთვება მსესხებლის დავალიანების დაფარვის (მსესხებლისგან ვალის ამოღების) პროცესში;

7.3.7 მსესხებლის სხვა კრედიტორებს, მათი უფლებების დასაცავად;

7.3.8 გამსესხებლის შვილობილ და სხვა მონათესავე საწარმოებს, სათაო კომპანიას (შპს ,,ქრიმ ფაინანს ჰოლდინგ“ HE 335345, მის: 40 კიმონოს, 3095, ლიმასოლი, კვიპროსი);

7.3.9 მსესხებლის მიერ მითითებულ საკონტაქტო/ალტერნატიულ პირს.

7.3.10 გამსესხებლის შიდა პერსონალსა და საზღვარგარეთის პერსონალს (შპს ,,ქრიმ ფაინანს ჰოლდინგ“ HE 335345, მის: 40 კიმონოს, 3095, ლიმასოლი, კვიპროსი);

7.3.11 შპს ,,SMSco”-ს (ს/კ 404925827; მის: ქ. თბილისი, მარიჯანის ქ., №4, ბ. 42) და მსგავსი ფუნქციის მქონე კომპანიებს სარეკლამო-საინფორმაციო SMS მომსახურების განხორციელების მიზნით.

7.4 ამ ხელშეკრულების 7.3 პუნქტის საფუძველზე/შესაბამისად გადასაცემი ინფორმაცია ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე მოიცავს: მსესხებლის საიდენტიფიკაციო მონაცემებს, სესხის/ვალდებულების მოცულობას, სესხის მიზნობრიობას, საკომისიოს (პროცენტის), პირგასამტეხლოს ან/და სხვა გადასახდელის ოდენობას, მსესხებლის მიერ სესხთან/ვალდებულებებთან დაკავშირებით განხორციელებულ გადახდებს, დავალიანების ოდენობას, მონაცემებს სასამართლო/საარბიტრაჟო განხილვის და სააღსრულებო წარმოების/გამარტივებული წარმოების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ.

7.5 მსესხებელი გამსესხებელს ანიჭებს უპირობო უფლებას ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ნებისმიერ დროს, მსესხებლის დამატებითი თანხმობის გარეშე შეუზღუდავად (ნებისმიერი მოცულობითა და რაოდენობით) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში და წესით:

7.5.1 მოითხოვოს და მიიღოს მსესხებლის შესახებ ნებისმიერ პირთან (მათ შორის ამ ხელშეკრულების 7.3 პუნქტში ჩამოთვლილ პირებთან) ან/და ადმინისტრაციულ ორგანოში (მათ შორის სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს, შსს მომსახურების სააგენტოს ან/და მსგავსი უფლებამოსილების მქონე სხვა ორგანოს/პირის მონაცემთა ბაზაში) არსებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია (მათ შორის პერსონალური მონაცემები, ჩანაწერები ან/და საბუთები);

7.5.2 ნებისმიერი საშუალებით გაავრცელოს ინფორმაცია მსესხებლის მიერ გამსესხებელთან გაფორმებული ნებისმიერი დოკუმენტის ნებისმიერი პირობის დარღვევის შესახებ.

7.6 გამსესხებელი მსესხებელს ათავისუფლებს ამ ხელშეკრულების საფუძველზე მიღებული/გაცემული ინფორმაციის საიდუმლოების დაცვის ვალდებულებისგან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და უარს აცხადებს ზემოხსენებულ პუნქტში აღწერილი ინფორმაციის გამსესხებლის მიერ გამჟღავნებით, გავრცელებით ან/და მესამე პირისთვის გადაცემით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნაზე.

7.7 მსესხებელი თანახმაა, ამ ხელშეკრულების დადების შემდეგ ნებისმიერ დროს ნებისმიერი მარკეტინგული ან/და სხვა მიზნით (მათ შორის, სარეკლამო კამპანიის ან/და პრომო აქციის ფარგლებში) გამსესხებლისგან ან/და გამსესხებლის მიერ უფლებამოსილი პირ(ებ)ისგან მიიღოს წერილი, მოკლე ტექსტური ან/და სხვა სახის შეტყობინება ან/და სატელეფონო ზარი მსესხებლის მიერ გამსესხებლისთვის მიწოდებულ მისამართ(ებ)ზე ან/და ტელეფონის ნომერზე. მსესხებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს გამსესხებელს მისი პერსონალური მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის გამოყენების შეწყვეტა. ამასთან, მსესხებელი თანხმობას აცხადებს გამსესხებლის მიერ პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის დამუშავდეს მისი მონაცემები, კერძოდ: სახელი; გვარი; სქესი; პირადი ნომერი; დაბადების თარიღი; ასაკი; მისამართი; გამსესხებლის საიტზე რეგისტრაციის დრო; საკონტაქტო ინფორმაცია; სასესხო განაცხადის/რეგისტრაციის გაკეთებისას დაფიქსირებული IP მისამართი; გაკეთებული სასესხო განაცხადები; საკრედიტო ისტორია; საკრედიტო სქორი; სესხის აღების და დაფარვის თარიღი; სამუშაო ადგილი; პოზიცია; შემოსავალი; ტელეფონის ნომერი; ელექტრონული ფოსტის მისამართი და სხვა ინფორმაცია, რომელიც მსესხებელმა სარეგისტრაციო ან/და სასესხო განაცხადის ველში შეავსო ან დაფიქსირდა, ასევე ინფორმაცია რომელიც მსესხებელმა სხვა ფორმით მიაწოდა გამსესხებელს ან რომელიც გამსესხებლისთვის ცნობილი გახდა. მარკეტინგული სიახლეების მიღებისა ან/და პერსონალური მონაცემების პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტა შესაძლებელია გამსესხებლის მიერ გამოგზავნილ ელ. ფოსტაში მითითებულ ბმულზე გადასვლით, კლიენტის ზონიდან, მენიუში ეგრეთ წოდებული „თანხმობები“-ს გამოყენებით ან/და მოკლე ტექსტური შეტყობინებიდან SMS Off-ზე ნებისმიერი ტექსტის გამოგზავნით.

7.8 ამ ხელშეკრულების დადებით მსესხებელი აცხადებს თანხმობას, რომ აპლიკანტს/მსესხებელსა და გამსესხებლის წარმომადგენელს/დასაქმებულს შორის განხორციელებული ნებისმიერი სატელეფონო საუბარი დაფიქსირდეს (ჩაიწეროს) გამსესხებლის მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში და დავის შემთხვევაში ასეთ ჩანაწერს ჰქონდეს მტკიცებულებითი ძალა (გამოყენებული იქნეს მტკიცებულებად). სატელეფონო საუბრის ჩანაწერი მიიჩნევა გამსესხებლის საკუთრებად და გამსესხებელს უფლება აქვს გამოიყენოს ის ნებისმიერი მიზნით, რომელიც არ ეწინააღმდეგება მოქმედ კანონმდებლობას.

8. შეტყობინება

8.1 შეტყობინება (მათ შორის სასამართლო/საარბიტრაჟო უწყება და სხვა ნებისმიერი დოკუმენტი) მსესხებელს შესაძლოა გაეგზავნოს:

8.1.1 მსესხებლის მიერ მითითებულ ფაქტობრივ ან/და იურიდიულ მისამართზე;

8.1.2 ელექტრონული ფოსტის მისამართზე;

8.1.3 მობილური ტელეფონის ნომერზე მოკლე ტექსტური შეტყობინების (SMS) ან ხმოვანი შეტყობინების სახით.

8.2 შეტყობინების მსესხებლისთვის გაგზავნა შესაძლებელია ყოველდღე ნებისმიერ დროს.

8.3 წერილობითი შეტყობინება მსესხებლისთვის ჩაბარებულად ჩაითვლება იმ შემთხვევაშიც, როდესაც შესაბამის მისამართზე არ იმყოფება არც ერთი პირი ან პირი უარს აცხადებს შეტყობინების ჩაბარებაზე. წერილობითი შეტყობინების ჩაბარების მიზნებისათვის უფლებამოსილ პირად ითვლება ნებისმიერი პირი მიუხედავად იმისა, წარმოადგენს თუ არა ის უშუალოდ მსესხებელს ან მისი ოჯახის წევრს. მსესხებლის მიერ მითითებულ მისამართზე მყოფი ნებისმიერი პირისთვის შეტყობინების გადაცემა ჩაითვლება მსესხებლისთვის შეტყობინების ჩაბარებად.

8.4 მსესხებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ტელეფონით და ელექტრონული ფოსტით მის მიერ შეტყობინების მიღება. სატელეფონო და ელექტრონული შეტყობინება მსესხებლის მიერ მიღებულად ჩაითვლება გამსესხებლის მიერ მისი გაგზავნის მომენტიდან. სატელეფონო ან/და ელექტრონული შეტყობინების მიღება შესაძლებელია დადასტურდეს შესაბამისი ტექნიკური საშუალების ამონაწერით/ამონაბეჭდით ან/და შესაბამისი ტექნიკური საშუალებით მოწოდებული დადასტურებით.

8.5 კომუნიკაციის საშუალებების არჩევის უფლება აქვს გამსესხებელს. მას შეუძლია ერთდროულად გამოიყენოს რამდენიმე საშუალება, ამასთან ერთ-ერთი საშუალებით შეტყობინების გაგზავნა საკმარისია შესაბამისი შედეგების დასადგომად და მსესხებელს უფლება არ აქვს მიუთითოს იმაზე, რომ გამსესხებელმა არ გამოიყენა სხვა საშუალებები.

8.6 მსესხებელი ადასტურებს, რომ თანახმაა დადოს ხელშეკრულებები, მიიღოს ანგარიშსწორება და მიმოწერა ელექტრონულად, დოკუმენტაციაზე პირდაპირი მექანიკური გზით ხელმოწერის გარეშე.

8.7 მსესხებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს გამსესხებელს საკონტაქტო მონაცემების/ინფორმაციის ცვლილების შესახებ. მსესხებლის მიერ ამ ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამსესხებლისთვის ცნობილ საკონტაქტო მონაცემებზე გაგზავნილი შეტყობინება ჩაითვლება მსესხებლისთვის ჩაბარებულად.

8.8 მსესხებელი ვალდებულია აუნაზღაუროს გამსესხებელს შეტყობინების გაგზავნასთან ან/და მისი მიღების დადასტურებასთან დაკავშირებული ხარჯები.

9. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა გამსესხებლის მიერ

9.1 გამსესხებელს უფლება ექნება შეწყვიტოს მსესხებელთან არსებული სასესხო ურთიერთობა ან/და სესხის ხელშეკრულების ან/და გენერალური ხელშეკრულების მოქმედება ან/და მოსთხოვოს მსესხებელს სესხის დაბრუნება მისთვის დარიცხულ საკომისიოსთან (პროცენტთან), პირგასამტეხლოსთან ან/და სხვა გადასახდელებთან ერთად იმ შემთხვევაში თუ დადგება ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ნებისმიერი გარემოება:

9.1.1 მსესხებელი დაარღვევს ამ ხელშეკრულებით, ამ ხელშეკრულების საფუძველზე დადებული ნებისმიერი სესხის ხელშეკრულებით ან გამსესხებელთან გაფორმებული ნებისმიერი დოკუმენტით ნაკისრ რომელიმე ვალდებულებას;

9.1.2 მსესხებელი დაარღვევს ამ ხელშეკრულების საფუძველზე გაფორმებული ნებისმიერი სესხის ხელშეკრულებისთვის თანდართული გრაფიკის მიხედვით თანხის გადახდის ვალდებულებას;

9.1.3 მსესხებელი იკისრებს ნებისმიერ ვალდებულებას გამსესხებლის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე;

9.1.4 გაუარესდება მსესხებლის ქონებრივი ან/და ფინანსური მდგომარეობა ან შეიქმნება ასეთი გარემოების დადგომის საფრთხე;

9.1.5 გამსესხებელისათვის ცნობილი გახდება, რომ მსესხებლის მიმართ მიმდინარეობს სამართალწარმოება, რომლის შედეგად მსესხებელს შესაძლებელია დაეკისროს ვალდებულება, რომლის მოცულობაც აღემატება მსესხებლის მიერ გამსესხებლისგან მიღებული სესხის თანხას;

9.1.6 მსესხებლის მიმართ დაიწყება სააღსრულებო წარმოება;

9.1.7 მსესხებელი მოხვდება მოვალეთა რეესტრში;

9.1.8 მსესხებლის რომელიმე საბანკო ანგარიშს ან მსესხებლის კუთვნილ ქონებას (ნებისმიერ ნივთს ან არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეს) დაედება ყადაღა ან მსესხებლის ან/და მისი ქონების მიმართ გამოყენებული იქნება სარჩელის, გადაწყვეტილების აღსრულების ან/და საგადასახადო ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის ნებისმიერი ღონისძიება;

9.1.9 რაიმე უფლებით, ვალდებულებით ან/და შეზღუდვით (მათ შორის საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის უფლებით, ყადაღით და სხვა) დაიტვირთება მსესხებლის კუთვნილი ნებისმიერი ნივთი ან/და არამატერიალური ქონებრივი სიკეთე;

9.1.10 მსესხებლის მიერ გაკეთებული ნებისმიერი განცხადება ან/და გამსესხებლისთვის მიწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია აღმოჩნდება მნიშვნელოვნად არასწორი ან მცდარი (სინამდვილესთან შეუსაბამო);

9.1.11 მსესხებელი ჩაიდენს გამსესხებლის მოტყუებისკენ მიმართულ ნებისმიერ ქმედებას;

9.1.12 მსესხებელს შეეფარდება პატიმრობა ან/და თავისუფლების აღკვეთა;

9.1.13 დადგება ნებისმიერი ისეთი გარემოება, რომლის არსებობამაც შეიძლება ეჭვქვეშ დააყენოს მსესხებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ის შესრულება ან/და მსესხებლის მიერ თანხის დროულად გადახდა.

9.2 მსესხებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს გამსესხებელს ამ ხელშეკრულების 9.1 პუნქტში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოების დადგომის შესახებ.

9.3 ამ ხელშეკრულების 9.1 პუნქტში აღწერილ შემთხვევაში (მიუხედავად მსესხებლის ბრალისა ამ ხელშეკრულების 9.1 პუნქტში ჩამოთვლილი ნებისმიერი გარემოების დადგომაში) მსესხებელი ვალდებული იქნება დაუყოვნებლივ (ან გამსესხებლის მიერ მითითებულ ვადაში) საკუთარი დავალიანება, შესაბამისად გადაიხადოს გამსესხებელთან გაფორმებული დოკუმენტებით (მათ შორის, სესხის ხელშეკრულებ(ებ)ით) გათვალისწინებული ყველა თანხა (მათ შორის სესხის თანხა, საკომისიო (პროცენტი), პირგასამტეხლო და სხვა გადასახდელები) ან/და შეასრულოს გამსესხებლის წინაშე ნაკისრი ყველა ფინანსური ვალდებულება.

10. ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტა მსესხებლის მიერ

10.1 მსესხებელს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც მსესხებელი მთლიანად და ჯეროვნად შეასრულებს გამსესხებლის წინაშე არსებულ ყველა ფულად ვალდებულებას, გამსესხებლის მისამართზე წერილობითი შეტყობინების გაგზავნით.

10.2 მსესხებლის ფულადი ვალდებულების მთლიანად შესრულება ავტომატურად არ გამოიწვევს ამ ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტას. ამ შემთხვევაში მხარეები ინარჩუნებენ ამ ხელშეკრულებით მათთვის მინიჭებულ უფლებებს (მათ შორის სესხის გაზრდილი ლიმიტით ან/და ფასდაკლებით გაცემის შეთავაზების უფლებას, მსესხებლის პერსონალური მონაცემების დამუშავების უფლებას დ ა.შ.) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

10.3 მსესხებელი ვალდებულია შეტყობინებაში გენერალური ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ მიუთითოს შემდეგი ინფორმაცია:

10.3.1 გამსესხებლის საფირმო სახელწოდება და იურიდიული მისამართი;

10.3.2 მსესხებლის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი;

10.3.3 ინფორმაცია ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ;

10.3.4 შეტყობინების შედგენის დრო და ადგილი;

10.3.5 მსესხებლის ხელმოწერა (სახელი და გვარი სრულად და გარკვევით) და ფაქსიმილე (ხელმოწერის ნიმუში).

10.3.6 ამ ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შემდეგ მსესხებლის მიერ ახალი სესხის განაცხადის შევსების შემთხვევაში მსესხებელზე არ გავრცელდება აქციის ფარგლებში განმეორებითი სესხის აღებით გათვალისწინებული შეღავათები/ფასდაკლება.

11. მარეგულირებელი კანონმდებლობა და დავების გადაწყვეტა

11.1 ამ ხელშეკრულებაზე ვრცელდება საქართველოს კანონმდებლობის მოქმედება.

11.2 მხარეთა შორის წამოჭრილი დავა ან/და უთანხმოება გადაწყდება მოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავას განიხილავს სასამართლო, რომლის მიერ გამსესხებლის სასარგებლოდ მიღებული გადაწყვეტილება უნდა მიექცეს დაუყოვნებლივ აღსასრულებლად საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 268-ე მუხლის 11 ნაწილის შესაბამისად.

11.3 მხარეები თანხმდებიან, რომ მსესხებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების დროულად შეუსრულებლობის შემთხვევაში გამსესხებელს უფლება ექნება, მსესხებლის მომსახურე კომერციულ ბანკს მოსთხოვოს მსესხებლის ნებისმიერი ანგარიშიდან შესაბამისი თანხის უაქცეპტო წესით ჩამოწერა და გადარიცხვა გამსესხებლის მიერ მითითებულ ნებისმიერ ანგარიშზე მსესხებლის დავალიანების დაფარვის მიზნით. ამ შემთხვევაში მსესხებლის მომსახურე კომერციული ბანკი ვალდებული იქნება, შეასრულოს გამსესხებლის მოთხოვნა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ ხელშეკრულების ეს პუნქტი და გამსესხებლის მოთხოვნა თანხის გადარიცხვის შესახებ განიხილება მსესხებლის მიერ მისი მომსახურე ბანკისთვის მიცემულ საგადახდო დავალებად, რომელიც დაუყოვნებლივ უნდა შესრულდეს მსესხებლის მომსახურე ბანკის მიერ მსესხებლის დამატებითი თანხმობის გარეშე.

11.4 მხარეები თანხმდებიან, რომ გამსესხებლის ვებ-გვერდზე განთავსებულ და გამსესხებლის მონაცემთა ბაზებში/კომპიუტერულ პროგრამებში დაცულ ინფორმაციას, ამ ინფორმაციის გამსესხებლის მიერ დამზადებულ ელექტრონულ ასლებსა და ამონაბეჭდებს აქვთ მტკიცებულების ძალა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ურთიერთობებთან დაკავშირებული ფაქტების არსებობა-არარსებობის დადასტურების მიზნებისთვის.

11.5 მსესხებელს ეკისრება მისი ვალდებულებების შესრულებასთან ან/და დავალიანების დაფარვასთან დაკავშირებული ყველა და ნებისმიერი ხარჯის (მათ შორის დავალიანების ამოღების ხარჯების) ანაზღაურების ვალდებულება.

11.6 გამსესხებელს უფლება აქვს მსესხებელთან ან/და სესხთან დაკავშირებული ნებისმიერი ინფორმაცია ან/და საბუთი გადასცეს ნებისმიერ პირს, რომელიც ჩაერთვება მსესხებლის ვალდებულებების შესრულების ან/და დავალიანების დაფარვის პროცესში.

12. სხვა პირობები

12.1 ეს ხელშეკრულება ძალაში შევა მსესხებლის მიერ გამსესხებლის ვებ-გვერდის მეშვეობით ან/და გამსესხებლის წარმომადგენელთან/დასაქმებულთან კომუნიკაციისას მისი დადების ნების გამოვლების მომენტიდან და იმოქმედებს განუსაზღვრელი ვადით.

12.2 ამ ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტას არ გამოიწვევს მსესხებლის მიერ გამსესხებლისგან მიღებული რომელიმე, რამდენიმე ან/და ყველა სესხის დაფარვა.

12.3 მსესხებელს არ აქვს ამ ხელშეკრულების მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის უფლება ამ ხელშეკრულებით და მის ფარგლებში/საფუძველზე გაფორმებული ყველა დოკუმენტით (მათ შორის სესხის ხელშეკრულებებით) ნაკისრი უკლებლივ ყველა ვალდებულების მთლიანად შესრულებამდე.

12.4 გამსესხებელს უფლება აქვს ცვლილებები (დამატებები) შეიტანოს ამ ხელშეკრულების ან/და მის ფარგლებში/საფუძველზე გაფორმებული ნებისმიერი დოკუმენტის (მათ შორის სესხის ხელშეკრულებების) ტექსტში, ცვლილების (დამატებების) განხორციელებამდე არანაკლებ 1 (ერთი) თვით ადრე მსესხებლისთვის შეტყობინების გაგზავნის მეშვეობით (მათ შორის ელ. ფოსტისა და სატელეფონო ნომრის გამოყენებით). ამ პუნქტში აღწერილ შემთხვევაში მსესხებელს უფლება ექნება გამსესხებლის შეტყობინების მიღებიდან ერთი თვის გასვლამდე ნებისმიერ დროს შეასრულოს გამსესხებლის მიმართ არსებული ვალდებულებები (მათ შორის სრულად დააბრუნოს გამსესხებლისგან მიღებული სესხები მათთვის დარიცხულ საკომისიოებთან, პირგასამტეხლოებთან და სხვა გადასახდელებთან ერთად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)) და შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით. იმ შემთხვევაში, თუ მსესხებელი არ ისარგებლებს ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის უფლებით, გამსესხებლის მიერ შეთავაზებული ცვლილებები (დამატებები) ჩაითვლება მსესხებლის მიერ მიღებულად, ხელშეკრულება კი შეცვლილად, შეთავაზებული პირობების შესაბამისად.

12.5 ნებისმიერი შეტყობინება ხორციელდება წერილობით ან ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა ფორმით. წერილობითი შეტყობინება მხარეს უნდა გადაეცეს შეტყობინების გამგზავნისთვის ცნობილ ბოლო მისამართზე. გამსესხებელს შეუძლია შეტყობინებისთვის გამოიყენოს კომუნიკაციის სხვა საშუალებებიც (მათ შორის ელექტრონული, ციფრული, სატელეფონო და სხვა).

12.6 გამსესხებელი უფლებამოსილია, ამ ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოშობილი უფლებები ან/და მოთხოვნები სრულად ან ნაწილობრივ, მსესხებლის შემდგომი თანხმობის გარეშე:

12.6.1 წაუყენოს მსესხებლის უფლებამონაცვლეს, მემკვიდრეს ან კანონით გათვალისწინებულ სხვა პირს,

12.6.2 გადასცეს/დაუთმოს გამსესხებლის მიერ შერჩეულ ნებისმიერ პირს.

12.7 მსესხებელს უფლება არ აქვს ამ ხელშეკრულების ან მის ფარგლებში გაფორმებული ნებისმიერი დოკუმენტის (მათ შორის სესხის ხელშეკრულების) საფუძველზე წარმოშობილი უფლებები, მოთხოვნები ან/და ვალდებულებები/ვალები გადასცეს/დაუთმოს/გადააკისროს სხვა პირს, გამსესხებლის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

12.8 ამ ხელშეკრულების საფუძველზე წარმოშობილი ყველა უფლება და ვალდებულება ვრცელდება მხარეთა უფლებამონაცვლეებზე.

12.9 ამ ხელშეკრულებას ენიჭება უპირატესი ძალა მხარეთა შორის ამ ხელშეკრულების საგანთან დაკავშირებით ადრე გაფორმებულ სხვა რომელიმე ხელშეკრულებასთან წინააღმდეგობის შემთხვევაში.

12.10 ამ ხელშეკრულების რომელიმე ნაწილის ბათილობა და/ან მოქმედების შეწყვეტა არ იწვევს მთლიანად ხელშეკრულების ბათილობას ან მოქმედების შეწყვეტას.

12.11 ეს ხელშეკრულება შედგება გამსესხებლის კომპიუტერული პროგრამის (პროგრამული უზრუნველყოფის) მეშვეობით მას შემდეგ, რაც მსესხებელი მონიშნავს შესაბამის ველს გამსესხებლის ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის დროს და მისი ელექტრონული ასლი მისი დადების დადასტურების შესახებ შეტყობინებასთან ერთად მსესხებელს გაეგზავნება მის მიერ მითითებულ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, ასევე შეინახება გამსესხებლის მონაცემთა ბაზაში, საიდანაც შესაძლებელი იქნება მისი ამობეჭდვა და ხელმოწერა საჭიროების შემთხვევაში.

12.12 გამსესხებელი წარმოადგენს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციას, რომელიც ასეთად რეგისტრირებულ იქნა საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განკარგულებით.

12.13 გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდსა -www.nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე - 032 2 406 406.

 1. პრეტენზიების განხილვა

13.1. მსესხებელი უფლებამოსილია პრეტენზიით მიმართოს გამსესხებელს, კერძოდ - გამსესხებლის მომხმარებლის უფლებების დაცვისა და სერვისების გაუმჯობესების განყოფილებას.

13.2. გამსესხებლის წინაშე პრეტენზიის წარდგენა შესაძლებელია:

ა) ზეპირსიტყვიერად - გამსესხებლის უფლებამოსილ პირთან საუბრისას (გამსესხებლის ცხელი ხაზი - +99532 292 05 05);

ბ) წერილობით - გამსესხებლის ფაქტობრივი ადგილსამყოფელის მიხედვით;

გ) ელექტრონულად - გამსესხებლის ოფიციალური ელექტრონული ფოსტით - claims@crediton.ge ;

დ) ელექტრონული ფორმის საშუალებით, რომელიც განთავსებულია გამსესხებლის ვებ. გვერდზე, რა შემთხვევაშიც ხდება პრეტენზიის ავტომატურ რეჟიმში გადაგზავნა;

13.3. პრეტენზიის შესწავლის დასრულების შემდეგ, არაუგვიანეს განმცხადებლის მიმართვისა და საჭიროების შემთხვევაში იდენტიფიკაციიდან, ასევე პრეტენზიის დაზუსტებიდან, 1 თვის ვადაში, გამსესხებელი პრეტენზიის განმცხადებელს (აღნიშნული არ ვრცელდება პრეტენზიის ზეპირი ფორმით დაფიქსირებულ შემთხვევებზე), ელექტრონულად, აცნობებს საკითხის შესწავლის შედეგებს და შესაძლებლობის შემთხვევაში მისი გადაწყვეტის პირობებს.

13.4.პრეტენზიების განხილვის დეტალური პროცედურა ხელმისაწვდომია გამსესხებლის ვებ- გვერდზე. აღნიშნული წესის დარღვევით წარმოდგენილი პრეტენზია შესაძლებელია განუხილველი დარჩეს ან არსებითად გაიზარდოს მისი განხილვის პერიოდი. მომხმარებლის სწრაფი იდენტიფიცირების მიზნებისთვის რეკომენდებულია პრეტენზია წარმოდგენილი იქნეს მომხმარებლის რეგისტრირებული ელ. ფოსტის საშუალებით - ელ. ფოსტის მისამართზე claims@crediton.ge, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მომხმარებელთა პერსონალურ მონაცემთა დაცვისა და განმცხადებლის იდენტიფიცირების მიზნებისთვის შესაძლებელია აუცილებელი გახდეს განმცხადებლის გამსესხებელთან გამოცხადება.

იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტთ შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია-ში ამა თუ იმ ფორმით თანხის განთავსებას, გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ გაფრთხილების ტექსტს და

გაითვალისწინოთ:

შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია" არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა. ბანკებისგან განსხვავებით თქვენი შენატანის დაკარგვის რისკის შემცირებას ცდილობს მხოლოდ შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია". აღნიშნული გამჟღავნების ტექსტის მიზანია გაცნობოთ, რომ შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია"-ში სახსრების განთავსებასთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირების მიზნით მისი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, ასევე ნებისმიერი სხვა საჭირო ინფორმაციის მოძიება თქვენი პასუხისმგებლობაა. შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია"-ს ფინანსური დოკუმენტების შესახებ ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე http://www.nbg.gov.ge. აღნიშნული გამჟღავნების ტექსტი გამცნობთ არსებული რისკების შესახებ, თუმცა ის არ მოიცავს ყველა დაკავშირებულ რისკს.

ხელმოწერით თქვენ ადასტურებთ, რომ აცნობიერებთ შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია"-ში სახსრების განთავსებასთან დაკავშირებულ რისკებს.ინფორმაცია მხარეთა შესახებ

„გამსესხებელი“

„მსესხებელი“

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია

 ________________________ _______________________

საიდენტიფიკაციო ნომერი:412695891

საიდენტიფიკაციო ნომერი: ___________________________

მისამართი: ქ.თბილისი, ვ. დოლიძის ქ. #5ა

მისამართი: _______________________

ელ. ფოსტა:info@crediton.ge

ელ. ფოსტა: ______________________________

ტელეფონი:+995322920505

ტელეფონი: _____________________

 

IP Address: _____________________Crediton Logo

გრძელვადიანი

სასესხო ხელშეკრულების სპეციალური პირობები

 

თავსართი - ხელშეკრულების მნიშვნელოვანი პირობები

სესხის ხელშეკრულება # _____________ (თარიღი)

სესხის საპროცენტო განაკვეთი:

 • სესხის წლიური საპროცენტო განაკვეთი = 40.71 %

 • სესხის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი = ~ 49.00 %

ფინანსური ხარჯები:

 • შენატანი სესხის ვადის ბოლოს (ძირითადი თანხა + პროცენტი)= _______ლარი

დაშვებები ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლისას:

 • ბანკომატიდან თანხის გატანის საკომისიო = როგორც წესი 0.2%

 • სესხის დაფარვასთან დაკავშირებული შესაძლო დამატებითი ხარჯები - სესხის ძირითადი თანხის 0.2%

სხვა სახელშეკრულებო ინფორმაცია:

 • სესხის თანხა (ძირითადი თანხა) = _______ლარი

 • სესხის ვადა = _______ თვე

 • ვადამდე დაფარვის საკომისიო - სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხის 0%

 • ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო = ნარჩენი ძირითადი თანხის 0.27 % ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე

ხელშეკრულების პირობების ცვლილების შემთხვევაში მომხმარებლის ინფორმირება მოხდება ელექტრონული ფოსტით ცვლილებამდე 1 თვით ადრე.

მომხმარებელს უფლება აქვს წარადგინოს პრეტენზია ფინანსური ორგანიზაციის მომხმარებლის უფლებების დაცვისა და სერვისების გაუმჯობესების განყოფილებაში ზეპირი, წერილობითი, სტანდანდარტული წერილობითი ან ელექტრონული ფორმით

გაეცანით მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ გვერდსა – http://nbg.gov.ge/cp და ცხელ ხაზზე – 032 2 406 406

 

 

 თბილისი (თარიღი)

 _______________

 

ერთი მხივ, შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია“, რომელიც ოპერირებს მისი ბრენდით „კრედიტონი“ (შემდგომში „გამსესხებელი“) და მეორე მხრივ ___________________ ___________________ (შემდგომში „მსესხებელი“), მხარეთა შორის დადებული გენერალური ხელშეკრულების (შემდგომში „გენერალური ხელშეკრულების“) საფუძველზე ვდებთ ამ ხელშეკრულებას და ვთანხმდებით შემდეგზე:

 

 1. ტერმინები

სასესხო ხელშეკრულების სპეციალურ პირობებში (შემდეგში - „სპეციალური პირობები“ ან „პირობები“) გამოყენებულ ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, როგორც ეს განსაზღვრულია გენერალური ხელშეკრულებით, თუ სხვა რამ არ არის განსაზღვრული ამ პირობებში ან კონტექსტიდან აშკარად სხვა რამ გამომდინარებს.

     2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 ამ ხელშეკრულების საგანია გამსესხებლის მიერ მსესხებლისთვის სასყიდლიანი სესხის მიცემა და მსესხებლის მიერ ამ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულება.

2.2 სესხის პირობები განისაზღვრება გენერალური ხელშეკრულებით, სპეციალური პირობებით და მისი თავსართით.

 

      3. სესხის პირობები

სესხის ტიპი 

სამომხმარებლოსესხი

გენერალური ხელშეკრულება

_________________ დადებული ხელშეკრულება

სესხის ტიპი

გრძელვადიანი

სესხის თანხა

_________ GEL

მთლიანი სესხის თანხის ოდენობიდან მისაღები თანხა

________ ლარი

წლიური საპროცენტო განაკვეთი

40.71 %

ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი

~ 49.00 %

დაშვებები ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის გამოთვლისას

• ბანკომატიდან თანხის გატანის საკომისიო = 0.2%;
• გადავადების პერიოდი = 1 წელი;

გადასახდელი თანხა

__________ GEL

გადახდების რაოდენობა

_______

სესხის ვადა

________ თვე

სესხის დაფარვის თარიღი

______________თვე

ვადაგადაცილების პირგასამტეხლო

სესხის დაფარვის ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე მსესხებელს ეკისრება ჯარიმა სესხის ნარჩენი ძირითადი თანხის 0.27%-ის ოდენობით.

2.10

ყოველთვიური გადახდის გრაფიკი:

Ordinal number ( e.g. 1 ,2,3,4 ).

დაფარვის თარიღი 

ძირი 

 პროცენტი

ჯამურად დასაფარიი თანხა 

 _____.

________________

________________ 

________________ 

________________ 

 

იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტთ შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია-ში ამა თუ იმ ფორმით თანხის განთავსებას, გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ გაფრთხილების ტექსტს და

გაითვალისწინოთ:

შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია" არ არის ლიცენზირებული ბანკი და ბანკისგან განხვავებით მასზე ვრცელდება მსუბუქი ზედამხედველობის რეჟიმი. მისი გაკოტრების შემთხვევაში, თქვენ შესაძლოა ვერ დაიბრუნოთ თქვენი თანხა. ბანკებისგან განსხვავებით თქვენი შენატანის დაკარგვის რისკის შემცირებას ცდილობს მხოლოდ შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია". აღნიშნული გამჟღავნების ტექსტის მიზანია გაცნობოთ, რომ შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია"-ში სახსრების განთავსებასთან დაკავშირებული რისკების იდენტიფიცირების მიზნით მისი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ, ასევე ნებისმიერი სხვა საჭირო ინფორმაციის მოძიება თქვენი პასუხისმგებლობაა. შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია"-ს ფინანსური დოკუმენტების შესახებ ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე http://www.nbg.gov.ge. აღნიშნული გამჟღავნების ტექსტი გამცნობთ არსებული რისკების შესახებ, თუმცა ის არ მოიცავს ყველა დაკავშირებულ რისკს.

ხელმოწერით თქვენ ადასტურებთ, რომ აცნობიერებთ შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია"-ში სახსრების განთავსებასთან დაკავშირებულ რისკებს.ინფორმაცია მხარეთა შესახებ

„გამსესხებელი“

„მსესხებელი“

შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია

________________ ________________

საიდენტიფიკაციო ნომერი:412695891

პირადი ნომერი:__________________

მისამართი: ქ. თბილისი, ვ.დოლიძის 5ა

მისამართი:_____________________

ელ. ფოსტა:info@crediton.ge

ელ. ფოსტა:_________________________

ტელეფონი:+995322920505

ტელეფონი:______________________

IP Address: _____________________

 დაინტერესდით ჩვენი სესხით?
დააჭირეთ ღილაკს და მიიღეთ სესხი სწრაფად და მარტივად.

მიიღეთ სესხი
CreditOn.ge © 2021